info@bega-partners.com Ita +39 392 0116073 Alb +355 69 2583812

E drejta civile dhe tregtare

Kontratat ndërkombëtare

Ofrojmë asistencë në redaktimin e kontratave për shpërndarjen ndërkombëtare të mallrave, midis të cilëve kontratat e shitjes dhe franchising.

Kontrata joint venture dhe partneriteti

Me kontratat join venture dhe partneriteti, i drejtohemi ndërmarrjeve të cilat dëshirojnë të bashkëpunojnë me ndërmarrje të tjera për të rritur biznesin pa humbur, gjithsesi, individualitetin e tyre.

Global mobility

Asistojmë punëmarrësit dhe punëdhënësit në përcaktimin e raporteve të tyre dhe në procedurat e global mobility.

Mosmarrëveshje kontraktore

Në rast patologjie të kontratës (kontratë nulë ose i anulueshëm), asistojmë palët kontraktore gjatë mosmarrëveshjeve, edhe duke iu drejtuar Gjykatave.

Rikuperimi i Kredive

Ofrojmë konsulencë dhe përfaqësim në gjyq për rikuperimin e kredive, si në favor të kreditorëve dhe të debitorëve.