info@bega-partners.com Ita +39 392 0116073 Alb +355 69 2583812

Kjo informativë, e bërë në përputhje me nenin 18 të Ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 “Mbi mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, i Republikës së Shqipërisë dhe me nenin 13 të Dekretit Legjislativ nr. 196/2003 i cili parashikon “Kodin për mbrojtjen e të dhënave personale” i Republikës së Italisë, si dhe në bazë të Rregullores të BE-së 2016/679, e njohur gjithashtu si “Rregullorja e përgjithshme mbi mbrojtjen e të dhënave” e “GDPR” dhe në kuptim të Ligjit 98/1989 i cili parashikon “Ratifikimin dhe ekzekutimin e konventës nr. 108 në lidhje me mbrojtjen e të personave karshi trajtimit të automatizuar të të dhënave me karakter personal, të miratuar në Strasburg më 28 Janar 1981” dhe Protokollit ndryshues të mëvonshëm, përshkruan qëllimin dhe modalitetet e përdorimit dhe menaxhimit të të dhënave personale të atij që viziton dhe ndërvepron me faqen e internetit www.bega-partners.com, në vijim i përcaktuar si “Përdorues”.

1. TITULLARI I TRAJTIMIT 

Avokat Elton Bega, me zyrë në Tiranë (Shqipëri), Rruga e Durrësit, P. 192, është Titullari i trajtimit të të dhënave personale të Përdoruesit.

2. TË DHËNAT PERSONALE OBJEKT TRAJTIMI

Avokat Elton Bega mund të trajtojë të dhënat personale të Përdoruesit në vijim:

  1. Të dhënat e paraqitura vullnetarisht nga Përdoruesi (për shembull, emër, mbiemër, adresa e email-it), nëpërmjet kërkesës për informacion, përpilimit të formularëve të kontaktit, kërkesës për regjistrim në shërbimin e newsletter.
  2. Të dhënat e lundrimit, të marra automatikisht nëpërmjet sistemeve informatikë dhe procedurave software të përdorura për funksionimin e Faqes së internetit. Sistemet në fjalë marrin automatikisht, gjatë përdorimit të Faqes së internetit, disa informacione të ardhura nga browser-i i Përdoruesit, më tej të përcjella në mënyrë implicite në përdorimin e protokolleve të komunikimit Internet, nëpërmjet cookie (në lidhje me cookie, kërkohet të vërehet pika 9 e kësaj informative). Bëhet fjalë për informacione që për natyrën e tyre mund të bëjnë të mundur, nëpërmjet ndërlidhjeve dhe përpunimeve me të dhënat e mbajtura të subjekte të tretë, identifikimin e browser-it të Përdoruesit (për shembull adresën IP, emrat e domais të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesi). Të dhënat në fjalë përdoren vetëm me qëllimin e  marrjes të informacioneve anonime të tipit statistikorë dhe për të kontrolluar funksionimin e rregullt të Faqes së internetit.

3. QËLLIMI DHE BAZA JURIDIKE E TRAJTIMIT

Të dhënat personale të paraqitura vullnetarisht nga Përdoruesi siç është përcaktuar në pikën 2., germa a) e kësaj informative do të trajtohen ekskluzivisht me qëllim dhënien e një shërbimi herë pas here specifikisht të kërkuar nga Përdoruesi; Nuk është e nevojshme, për këtë arsye, që Përdoruesi të japë, më vonë, një tjetër pëlqim për sa më lart përmendur.

Nëse duhet bërë veprimtari shtesë në trajtimin e të dhënave personale, ose në rastin kur duhen bërë veprimtari ndryshuese të trajtimin të të dhënave që nuk ishin të parashikueshme kur Përdoruesi ka dhënë pëlqimin fillestarë, Titullari i trajtimit do t’i kërkojë Përdoruesit japë përsëri pëlqimin e tij për të përmbushur qëllimet e paparashikuara.

Të dhënat e lundrimit të marrshme siç është përcaktuar në pikën 2., germa b) të kësaj informative do të trajtohen për të garantuar funksionimin e saktë të Faqes së internetit; Nuk është e nevojshme, për këtë arsye, pëlqimi i shprehur i Përdoruesit.

Kërkohet të vërehet pika 7 e kësaj informative për sa i përket të drejtave të Përdoruesit edhe në lidhje me shfuqizimin e pëlqimit për trajtimin e të dhënave, si dhe pika 9 për sa i përket mundësisë për të mos marrë asnjë cookie nga kjo Faqe interneti.

4. MODALITETI I TRAJTIMIT

Trajtimi i të dhënave personale të Përdoruesit do të bëhet pranë zyrës të Titullarit të trajtimit dhe në çdo vend tjetër në të cilin palët e përfshira në trajtim lokalizohen.

Konkretisht, trajtimi i të dhënave personale të parashtruara vullnetarisht nga Përdoruesi sipas pikës 2., germa a) të kësaj informative do të bëhet nga Titullari i trajtimit dhe nga subjekte eventualisht të ngarkuar me këtë qëllim nga Titullari i trajtimit (për shembull, konsulentë, bashkëpunues, furnizues të tretë të shërbimeve edhe teknike-informatike dhe hosting providers); Këta të fundit, nëse do të emërohen, do të veprojnë si Përgjegjës të trajtimit për llogari të Titullarit të lartpërmendur. Trajtimi i këtyre të dhënave do të bëhet nëpërmjet përdorimit të instrumenteve informatikë, telematikë dhe/ose në letër, duke ndërmarrë masat e sigurisë oportune me qëllim ndalimin, përhapjen, ndryshimin ose prishjen të paautorizuara të të dhënave në fjalë.

Trajtimi i të dhënave personale të lundrimit të marra sipas pikës 2., germa b) të kësaj informative do të bëhet nga Titullari i trajtimit dhe nga subjekte të ngarkuar me këtë qëllim nga Titullari i trajtimit (për shembull, furnizues të tretë të shërbimeve teknike-informatike dhe hosting providers); Këta të fundit, nëse do të emërohen, do të veprojnë si Përgjegjës të trajtimit për llogari të Titullarit të lartpërmendur. Trajtimi i këtyre të dhënave do të bëhet nëpërmjet përdorimit të instrumenteve të automatizuara, duke ndërmarrë masat e sigurisë oportune me qëllim ndalimin, përhapjen, ndryshimin ose prishjen të paautorizuara të të dhënave në fjalë.

Duke dërguar kërkesë të posaçme në adresën info@bega-partners.com, mund të merrni listën e përditësuar të Përgjegjësve të trajtimit.

5. SUBJEKTET E TË DHËNAVE PERSONALE

Brenda kufijve të qëllimit të përshkruar në këtë informativë, të dhënat personale të Përdoruesit mund të t’i komunikohen subjekteve rezident/me zyrë qendrore në Shqipëri ose jashtë shtetit.

Në rast të subjekteve jashtë shtetit, komunikimi i të dhënave personale do të bëhet ekskluzivisht favor të subjekteve që i nënshtrohen juridiksionit të një Shtetit që bën pjesë në Bashkimin Evropian ose që bënë pjesë në Këshillin Evropian.

6. KOHËZGJATJA E TRAJTIMIT

Trajtimi i të dhënave personale do të bëhet për kohën e nevojshme për arritjen e qëllimit për të cilin janë marrë ose, gjithsesi, në bazë të skadencave të parashikuara nga ligji.

7. TË DREJTAT E TUA 

Përdoruesi, në cilësinë e subjektit të interesuar, ka të drejtën e ushtrimit të të drejtave të parashikuara nga nenet 12 – 20 të Ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 “Mbi mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar, të Republikës së Shqipërisë dhe neneve 15 – 22 të Rregullores BE 2016/679, në lidhje me:

– Aksesin e të dhënave personale;

– Konfirmimin e ekzistencës apo jo të të dhënave në fjalë dhe të drejtën e marrjes dijeni të përbërjes dhe origjinës;

– Korrigjimin, përditësimin ose fshirjen e tyre;

– Kundërshtimin e trajtimit ose kërkesën për kufizim;

– Transferimin e të dhënave;

– Shfuqizimin e pëlqimit. Shfuqizimi nuk paragjykon ligjshmërinë e trajtimit bazuar në pëlqimin e dhënë më parë.

Përdoruesi mund të ushtrojë të drejtat e lartpërmendura duke i shkruar Avokat Elton Bega, në adresën info@bega-partners.com ose në adresën Tirana (Shqipëri), Rruga e Durrësit, P. 192 (1001).

Përdoruesi ka, gjithashtu, të drejtë të paraqes ankim  pranë Autoritetit garant për mbrojtjen e të dhënave personale.

8. LIDHJET E JASHTME

Faqja e internetit mund të përmbajë lidhje me faqe interneti të subjekteve të tjerë, të vendosura për të lehtësuar Përdoruesin.

Titullari nuk ushtron kontrollin mbi përbërjen e faqeve të internetit të subjekteve të tjerë, as në lidhje me trajtimin përkatës të të dhënave personale; Kështu që, Titullari nuk mund të konsiderohet, në asnjë rast, përgjegjës për trajtimin e të dhënave të bërë nëpërmjet ose në lidhje me faqet e internetit të subjekteve të tjerë.

9. INFORMATIVA MBI COOKIE-t

Çfarë janë cookie-t? Janë file të vogla teksti që faqet e internetit e vizituara nga përdoruesit i dërgojnë serverëve të tyre, ku memorizohen për t’u përcjell përsëri faqeve të internetit të mësipërme në rast shqyrtimi të ardhshme.

Ekzistojnë cookie teknikë, të domosdoshëm për funksionimin e faqes së internetit (për shembull, janë cookie teknikë ata që, me qëllim përmisimin e eksperiencës të lundrimit, memorizojnë personalizimet e Përdoruesit, si gjuha e konsultimit) dhe cookie profilizimi, që bëjnë të mundur krijimin e profilit të Përdoruesit me qëllim që t’i dërgohen mesazhe reklamuese të personalizuara.

Informohet Përdoruesi që Faqja e internetit përdor cookie teknikë, me qëllim funksionimi i Faqes së internetit në fjalë dhe përmisimi të eksperiencës të lundrimit. Ndërsa, Faqja e internetit nuk përdor cookie profilizimi.

Nëse Përdoruesi nuk dëshiron të marrë asnjë lloj cookie nga Faqja e internetit, mund të ngrejë nivelin e mbrojtjes të privatësisë browser-it të vetë nëpërmjet funskionit përkatës. Informohet Përdoruesi që, në këtë rast, mund të mos jetë i mundur lundrimi në Faqen e internetit ose përdorimi, tërësisht o pjesërisht, të funksionove të saj.